^Powrót na górę

foto5 foto1 foto2 foto3 foto4
foto5
Polish English German Ukrainian

ZASADY ZAPISU I REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/17 DO KLAS I GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ŚWIDNIKU

Na podstawie:

 • Zarządzenia Nr 9/2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/17 – TREŚĆ ZARZĄDZENIA
 • Uchwały Nr XVIII/139/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczba punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkól podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik – TREŚĆ UCHWAŁY.
 • Uchwała Nr XLII/424/2014 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/145/2008 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik – TREŚĆ UCHWAŁY.

KANDYDACI ZAMIESZKALI W OBWODZIE GIMNAZJUM NR 1 - ZGŁOSZENIE

1. Do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie Gimnazjum nr 1 w Świdniku, na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów), złożonego w sekretariacie szkoły do 31 marca. Po zakończeniu roku szkolnego, do zgłoszenia dołącza się świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej – INFORMACJA O OBWODZIE, UCHWAŁA RM.

KANDYDACI ZAMIESZKALI W POZA OBWODEM GIMNAZJUM NR 1 - WNIOSEK

2. Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem Gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów spoza obwodu składają w sekretariacie szkoły pisemny wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły, w terminie określonym przez kuratora oświaty. Do wniosku dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w punkcie 8. Po zakończeniu roku szkolnego, do wniosku dołącza się świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej.

HARMONOGRAM I ZASADY REKRUTACJI

4. Terminarz przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 9/2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.– TERMINARZ REKRUTACJI.
5. Postępowanie rekrutacyjne do Gimnazjum, w oparciu o kryteria określone w punkcie 8. przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
6. Komisja rekrutacyjna w szczególności:

 • 6.1. dokonuje analizy wniosków o przyjęcie do Gimnazjum wraz z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie poszczególnych kryteriów.
 • 6.2. przeprowadza sprawdzian uzdolnień kierunkowych z matematyki, próby sprawności fizycznej, sprawdzian predyspozycji językowych, sprawdzian kompetencji językowych.
 • 6.3. ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • 6.4. przyjmuje kandydata do danego do gimnazjum, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 • 6.5. ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

7. Rodzic kandydata może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzicom kandydata przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Szczegóły postępowania odwoławczego określają odrębne przepisy.

KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY

8. W postępowaniu rekrutacyjnym, na podstawie Uchwały Nr XVIII/139/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 stycznia 2016, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

kryteria w postepowaniu rekrutacyjnym

wymagane dokumenty

sposób przeliczania punktów

 1. średni wynik sprawdzianu po szkole podstawowej (łącznie z części pierwszej i drugiej)

Zaświadczenie OKE

50 % - 69 %  - 1 punkt

70 % - 89 %  - 2 punkty

90 % - 100 %- 3 punkty

 1. ukończenie szkoły podstawowej
  z wyróżnieniem

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

3 punkty

 1. Ocena zachowania

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

dobre – 1 punkt

bardzo dobre – 2 punkty

wzorowe - 3 punkty

 1. szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty   –3 punkty

b) za inne osiągnięcia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 2 punkty 

 1. Uczęszczanie rodzeństwa do szkoły

oświadczenie

3  punkty

 1. Wielodzietność rodziny kandydata

oświadczenie

2 punkty

 1. Zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Świdnik

oświadczenie

1 punkt

9. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW, W KTÓRYCH NIE OBOWIĄZUJE REJONIZACJA

10. Oddziały dwujęzyczne, oddział sportowy i integracyjny, i oddział z innowacją są oddziałami, do których nie obowiązuje rejonizacja.
11. Przy rekrutacji do klasy pierwszej dwujęzycznej z językiem niemieckim na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria zawarte w punkcie 8. podpunkty 1., 2., 4. oraz wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
12. Przy rekrutacji do klasy pierwszej dwujęzycznej z językiem angielskim na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria zawarte w punkcie 8. podpunkty 1., 2., 4. oraz wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
13. Przy rekrutacji do klasy sportowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej oraz łącznie kryteria zawarte w punkcie 8. podpunkty 1., 2., 4. oraz

 • 1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież (…),
 • 2) posiadają pisemną zgodę rodziców kandydata, oraz
 • 3) posiadają co najmniej dobrą ocenę zachowania,
 • 4) uzyskają średnią ocen co najmniej 3,5 na świadectwie klasy VI.

14. Przy rekrutacji do klasy z innowacją matematyczno-informatyczną na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria zawarte w punkcie 8. oraz wynik sprawdzianu uzdolnień matematycznych.
15. Przy rekrutacji do klasy z innowacją przyrodniczą na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria zawarte w punkcie 8. oraz wynik sprawdzianu uzdolnień przyrodniczych.
16. W przypadku większej liczby kandydatów do danej klasy niż miejsc, brane są pod uwagę kryteria wymienione w pkt. 8.
17. Liczba miejsc w poszczególnych oddziałach wynosi 27 (w uzasadnionej sytuacji możliwe zwiększenie do 32).
18. Szkoła zastrzega sobie prawo modyfikacji oferty oddziałów. W przypadku małego zainteresowaniem którymś z nich, nie zostanie on utworzony.