^Powrót na górę

foto5 foto1 foto2 foto3 foto4
foto5
Polish English German Ukrainian

Szkolna liga klas

Cele:

 • Podniesienie jakości pracy szkoły;
 • Wyzwalanie kreatywności wśród młodzieży;
 • Motywowanie zespołów klasowych do własnego rozwoju, działań na rzecz szkoły i środowiska;
 • Integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania.

Koordynatorzy: B. Bogusz, M. Klej, A. Lagos, K. Radek.

Zmagania są organizowane w roku szkolnym od października do 1 czerwca.

Zakres współzawodnictwa:

 • Organizacja imprez i akcji wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.
 • Działalność społeczna.
 • Współzawodnictwo sportowe na poziomie klas.
 • Frekwencja.
 • Oceny z zachowania.
 • Średnia ocen klas.
 • Opłaty na Radę Rodziców.
 • Czytelnictwo.

Punktacja i odpowiedzialni:

 • Za organizację imprez, akcji wewnątrzszkolnych: ocenianie na bieżąco - od 1-3 punktów. Raport składa koordynator klasy po porozumieniu z organizatorem.
 • Za działalność społeczną, długoterminową (wolontariat, kółko biblioteczne, zespół wokalny i inne) oceniane 1 raz w semestrze - od 1-6 pkt. (12pkt. w roku szkolnym). Raport składa koordynator klasy po porozumieniu z organizatorem.
 • Klasowe współzawodnictwo sportowe, oceniane na bieżące przez cały rok 1-4 pkt. Raport składają nauczyciele w-f.
 • W zakresie frekwencji ocenianie raz w semestrze punkty 1 - 6 ( 1 miejsce 6, drugie-5, trzecie -4 itd.) ( 12 pkt. w roku szkolnym). Raport składa koordynator klasy po porozumieniu z wychowawcą (tylko godziny nieusprawiedliwione).
 • W zakresie oceny z zachowania 1 raz w roku za 1 semestr, punkty od 1-12 ( 1 miejsce 12, drugie miejsce 11 itd.) ( 12 pkt. w roku szkolnym). Raport składa koordynator klasy po porozumieniu z wychowawców po 1 semestrze.
 • W zakresie średniej ocen , ocena raz w roku, po pierwszym semestrze, punkty od 1-12. ( 1 miejsce 12, drugie miejsce 11 itd. ) ( 12 pkt. w roku szkolnym). Raport składa koordynator klasy po porozumieniu z wychowawców po 1 semestrze.
 • Za opłaty na Radę Rodziców, 1 raz na semestr, punkty 1-6 ( 12 pkt. w roku). Sprawdzaj± nauczyciele koordynatorzy.
 • Za czytelnictwo, 1 raz na semestr, punkty 1-6. ( 12 pkt. w roku szkolnym). Sprawdza aktyw biblioteczny.

Postanowienia końcowe:

 • Każda klasa wyłania spośród siebie koordynatora i zastępcę, którzy przekazuj± do biblioteki informacje o podjętych działaniach.
 • Informacje o sukcesach, bądź akcjach klasy należy przekazać do biblioteki do końca danego miesiąca.
 • Informacje potwierdzają nauczyciele opiekunowie danej akcji i oni ustalaj± przybliżony zakres punktów.
 • Zakres i pełny harmonogram współzawodnictwa sportowego ustalają nauczyciele WF.
 • Punkty na bieżąco i pod koniec semestrów bądź ogłaszane na tablicy szkolnej na korytarzu i na szkolnej stronie internetowej.
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu.
 • W sytuacjach spornych przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły.
 • Trzy zwycięskie klasy otrzymaj± dofinansowanie do czerwcowych wycieczek ze środków pozyskanych przez Radę Rodziców.