^Powrót na górę

foto5 foto1 foto2 foto3 foto4
foto5
Polish English German Ukrainian

Regulamin korzystania ze Szkolnego Centrum Informacji

1. Użytkownik sprzętu komputerowego w bibliotece zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i przestrzegać go.
2. Przed przystąpieniem do pracy należy otrzymać zgodę bibliotekarza oraz wypełnić wszystkie rubryki w zeszycie użytkowników.
3. Uczeń musi niezwłocznie zgłosić dostrzeżone usterki.
4. Czas użytkowania komputera ogranicza się do 45 minut. Na przekroczenie tego czasu w uzasadnionych przypadkach zezwoli bibliotekarz.
5. Można rezerwować czas korzystania z komputera.
6. Przy stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba; w wyjątkowych przypadkach – dwie osoby - za zgodą bibliotekarza.
7. Korzystanie z drukarki lub skanera jest możliwe po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
8. Korzystanie z gier internetowych jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela.
9. Nie wolno korzystać z komputera w czasie przerwy.
10. Nie wolno wkładać własnych nośników pamięci do stacji dysków bez zgody bibliotekarza.
11. Nie wolno instalować własnych programów oraz dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu.
12. Nie wolno zapisywać plików i folderów w pamięci komputera.
13. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza
14. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik (lub jego rodzice).
15. Za sprzęt komputerowy w czasie lekcji prowadzonej w pracowni odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący.
16. W przypadku naruszania obowiązujących w bibliotece zasad postępowania bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika oraz wydania mu zakazu korzystania z komputera przez określony okres.


Regulamin korzystania z wypożyczalni

1. Z wypożyczalni mogą korzystać nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 1 w Świdniku .
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Obowiązkiem każdego czytelnika jest zapoznanie się z regulaminem biblioteki i stosowanie się do niego.
4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki.
5. Książki wypożycza się na nie dłużej niż dwa tygodnie.
6. W przypadku nowości i książek atrakcyjnych pod względem czytelniczym czas wypożyczania ustala bibliotekarz.
7. Z księgozbioru podręcznego czytelnicy mogą korzystać wyłącznie na miejscu.
8. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki lub przedłużenie czasu wypożyczania.
9. Bibliotekarz, na prośbę czytelnika, udziela informacji o posiadanych zbiorach, pomaga w doborze literatury, wydawnictw informacyjnych itp.
10. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek.
11. Książkę zagubioną lub zniszczoną winien uczeń odkupić.
12. Za zgodą bibliotekarza czytelnik może dostarczyć, zamiast zagubionej, inną książkę przydatną dla biblioteki.
13. Wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej przed zakończeniem roku szkolnego w terminie ustalonym przez bibliotekarza.
14. Czytelnicy, którzy opuszczają szkołę, zobowiązani są do pobrania z biblioteki zaświadczenia potwierdzającego zwrot wszystkich książek i innych materiałów bibliotecznych.
15. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyduje o tym bibliotekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły.